Cwricwlwm Newydd i Gymru / New Curriculum for Wales

 

Mae'r daith i ddarparu cwricwlwm newydd i ddisgyblion Ysgol Gymraeg Llangennech eisoes ar waith. 

The journey for providing a new curriculum for the pupils of ysgol Gymraeg Llangennech has already started. 

Cwricwlwm Ysgol Gymraeg Llangennech

Y Pedwar Diben

Mae pedwar diben y cwricwlwm, fel yr amlinellir yn Dyfodol Llwyddiannus, wedi bod yn sail i’r holl waith o gynllunio a datblygu Cwricwlwm i Gymru 2022. Dyma’r man cychwyn ar gyfer pob penderfyniad am Gwricwlwm i Gymru 2022 a dylid dylunio a llywio cwricwla ar lefel ysgol yn unol â’r pedwar diben hwn. Mae ‘cwricwlwm’ yn cynnwys yr holl brofiadau dysgu a gweithgareddau asesu a gynlluniwyd er mwyn cyflawni pedwar diben y cwricwlwm, sef datblygu plant a phobl ifanc i fod yn:

  • ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
  • cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith
  • dinasyddion egwyddorol, gwybodus Cymru a’r byd
  • unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Mae Cwricwlwm i Gymru 2022 wedi’i gynllunio i helpu pob dysgwr i wireddu’r pedwar diben hwn. Mae pob diben yn fwy na phennawd; fe’u disgrifir hefyd yn nhermau nodweddion allweddol. Dylent, yn eu cyfanrwydd, fod yn sail i’r holl addysgu a dysgu yng Nghymru.

Er mwyn atgoffa'r disgyblion o'r Pedwar Diben a pha fath o ddysgwyr dylem fod, mae gennym 'Rheolwyr Archarwyr y Sgiliau'.

.

.

The Four Purposes

The four purposes of the curriculum, as set out in Successful Futures, have guided the whole design and development of Curriculum for Wales 2022. They are the starting point for all decisions in respect of Curriculum for Wales 2022 and school-level curricula should be designed and guided by these same four purposes. ‘Curriculum’ includes all the learning experiences and assessment activities planned in pursuit of the four purposes of the curriculum, which are to develop children and young people as:

  • ambitious, capable learners, ready to learn throughout their lives
  • enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work
  • ethical, informed citizens of Wales and the world
  • healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society.

Curriculum for Wales 2022 is designed to help all learners realise these four purposes. Each purpose is more than a headline; it is also described in terms of key characteristics. In their entirety they should underpin all teaching and learning in Wales.

To remind the pupils of the Four Purposes and what kind of learners we should be, we have the 'Skills Superheroes' Managers'.

.

.