Pennaeth Cynorthwyol : Rhian Davies

Cylchlythyron diweddaraf

 

Cyngor Eco / Eco Council

Pupil Login / Mewngofnodi Plentyn

Teacher Login / Mewngofnodi Staff

Pennaeth: Gary Anderson

clwbhwylllangennech@gmail.com

clwbhwylllangennech@gmail.com

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgol bentref, groesawgar yw yr ysgol, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgol hapus hon yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 141853

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

Cyngor Masnach Deg / Fairtrade Council

Pennaeth Cynorthwyol: Louise Parry

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Gwasanaeth dosbarth Miss DAVIES 1E Class Assembly for parents23Mar2018

9:10 am - 9:45 am @ Babanod / Infants

Croeso cynnes i rieni a ffrindiau Warm welcome to parents and friends.

Plant newydd Meithrin (Ebrill 2018) yn ymweld / New Nursery children (April2018) visit.23Mar2018

9:30 am - 11:00 am @ Ysgol Gymraeg Llangennech (gwaelod / bottom)

Helfa Drysor Wyau Pasg Babanod ac Iau / Infant and Junior Easter Egg Hunt23Mar2018

10:00 am - 2:00 pm

Thank you to the PTA / Diolch i'r PTA

Blwyddyn 4 yn nofio / Year 4 swimming23Mar2018

1:30 pm - 3:15 pm @ Penrheol

Bydd y sesiynau yn cynnwys bws yn costio £3.00 yr ymweliad. Each session will cost £3.00 including transport.

Plant newydd Meithrin (Ebrill 2018) yn ymweld / New Nursery children (April2018) visit.27Mar2018

9:30 am - 11:00 am @ Ysgol Gymraeg Llangennech (gwaelod / bottom)

Cyfarfod i rieni newydd Meithrin / Meeting for new Nursery parents28Mar2018

5:30 pm - 6:30 pm @ Ysgol Gymraeg Llangennech (gwaelod / bottom)

Mae llythyron wedi eu danfon. Letters have been issued.

Gwener y Groglith / Good Friday30Mar2018

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Pasg / Easter Holidays02Apr2018

12:00 am - 13 apr, 1:00 am

HMS / INSET Dim Plant / No Children16Apr2018

12:00 am - 1:00 am

NSPCC - Hwyl Ras / Sponsored Run20Apr2018

9:00 am - 10:00 am @ Cae yr ysgol / School field

Bydd pecyn yn dod nôl cyn hir. Your child will bring home a pack in the next few weeks.

B6 Nofio / Swimming20Apr2018

12:00 pm - 12:30 pm @ Gorseinon

£3 per visit payable on Parentpay. You can pay for the whole half term is desired for £21. £3 bob ymweliad ar Parentpay. Gallwch dalu am hanner tymor cyfan os y dymunwch. £21

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>