Pennaeth Cynorthwyol : Rhian Davies

Cylchlythyron diweddaraf

Latest Newsletters

 

Cyngor Eco / Eco Council

Pennaeth: Gary Anderson

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgol bentref, groesawgar yw yr ysgol, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgol hapus hon yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 129726

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

Cyngor Masnach Deg / Fairtrade Council

Pennaeth Cynorthwyol: Louise Parry

Cynghorwyr Y Babanod

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Noson rieni (gosod targedau) / Meeting for parents (target setting)24Oct2017

3:05 pm - 5:45 pm @ Adran Fabanod a'r Adran Iau / Junior and Infants

Cyfarfod i osod targedau yn dilyn cais y Fforwm Rieni A meeting to set targets as requested by the Parent Forum

Noson rieni (gosod targedau) / Meeting for parents (target setting)25Oct2017

3:05 pm - 5:45 pm @ Adran Fabanod a'r Adran Iau / Junior and Infants

Cyfarfod i osod targedau yn dilyn cais y Fforwm Rieni A meeting to set targets as requested by the Parent Forum

Derbyn 1 a 2 - Disgo CRhA Ysgol Gymraeg Llangennech PTA Disco26Oct2017

4:30 pm - 5:15 pm @ Adeilad Iau / Junior building

£2

B1 a 2 - Disgo CRhA Ysgol Gymraeg Llangennech PTA Disco26Oct2017

5:15 pm - 6:00 pm @ Adeilad Iau / Junior building

£2

B3 a 4 Disgo CRhA Ysgol Gymraeg Llangennech PTA Disco26Oct2017

6:00 pm - 6:45 pm @ Adeilad Iau / Junior building

£2

B 5 a 6 Disgo CRhA Ysgol Gymraeg Llangennech PTA Disco26Oct2017

6:45 pm - 7:30 pm @ Adeilad Iau / Junior building

£2

Cerdded i'r ysgol / Walk to school27Oct2017

8:20 am - 8:50 am

8.20 a.m. start from Cleviston Park. Parents are welcome to walk with their young Nursery and Reception children. Staff will also walk from Cleviston Park with Year 1 -6 children towards the school collecting children on the way. Byddwn yn gadael Parc Cleviston a Nantygro am 8.20 y.b. ac yn cerdded tuag at yr ysgol. Mae croeso i chi ymuno â ni ar y daith. Nant y Gro. 8.20 a.m. start from Nantygro. Parents welcome to walk with their young Nursery and Reception children. Staff will also walk from Nantygro, under the under pass, past Bethesda and surgery towards the school collecting Year 1 -6 children on the way.

Hanner Tymor / Half Term30Oct2017

12:00 am - 03 nov, 1:00 am

Côr - Cyngerdd Concert05Nov2017

12:00 am - 1:00 am @ Bethesda, Llangennech

Cyfarfod PTA Meeting (Babanod ac Iau / Infants and Juniors)07Nov2017

6:00 pm - 7:00 pm @ Adeilad Iau / Junior building

Cyfarfod Gwybodaeth Strade i rieni B5 a 6 / Strade Information Evening for Year 5 and 6 Parents08Nov2017

6:00 pm - 7:00 pm @ Ysgol Gymraeg Llangennech (Top)

Mr Alun Jones Ysgol y Strade Cyflwyniad gan y Pennaeth Cynorthwyol Presentation by the Assistant Head

Gwasanaeth dosbarth Mrs Murdoch Class Assembly for parents17Nov2017

9:10 am - 9:45 am @ Babanod / Infants

Croeso cynnes i reini a ffrindiau. Parents and friends are welcome to attend

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>