Pennaeth Cynorthwyol : Rhian Davies

Cylchlythyron diweddaraf

Latest Newsletters

 

Cyngor Eco / Eco Council

Pupil Login / Mewngofnodi Plentyn

Teacher Login / Mewngofnodi Staff

Pennaeth: Gary Anderson

clwbhwylllangennech@gmail.com

clwbhwylllangennech@gmail.com

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgol bentref, groesawgar yw yr ysgol, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgol hapus hon yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 152964

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

Cyngor Masnach Deg / Fairtrade Council

Pennaeth Cynorthwyol: Louise Parry

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Côr Blwyddyn 3 i 6 / Year 3 to 6 Choir25Jun2018

3:05 pm - 4:30 pm @ Iau /Juniors

Clwb Chwaraeon B1 / Year 1 Sports Club28Jun2018

2:50 pm - 4:00 pm @ Ysgol / School

Year 6 Bryngwyn Blwyddyn 602Jul2018

12:00 am - 1:00 am @ Bryngwyn

Transition visit / Ymweliad Pontio

Côr Blwyddyn 3 i 6 / Year 3 to 6 Choir02Jul2018

3:05 pm - 4:30 pm @ Iau /Juniors

Year 5 Bryngwyn Blwyddyn 503Jul2018

12:00 am - 1:00 am @ Bryngwyn

Transition visit / Ymweliad Pontio

Ymweliad plant Meithrin newydd / New nursery children visit04Jul2018

9:15 am - 11:15 am @ Babanod / Infants

Children to arrive by 9.15 a.m. at the main foyer. Children to wear appropriate clothing as with Creche or Cylch Children can bring a bottle Children will have a fruit snack during the sessions. Children will have an opportunity to visit class and join with some activities. Nursery Leader is Mrs Catrin Lee Nursery assistant is Ms Beth Aston Children are to be collected from main foyer at 11.15 a.m.

Cyfarfod Rhieni B6 yn Y Strade / Year 6 meeting for parents Strade04Jul2018

6:00 pm - 7:00 pm @ Ysgol Y Strade

B6 diwrnod pontio / Yr 6 transition day Strade05Jul2018

9:00 am - 3:00 pm

Bydd yr awdurdod yn trefnu cludiant / Authority will organise transport

Ymweliad plant Meithrin newydd / New nursery children visit05Jul2018

9:15 am - 11:15 am @ Babanod / Infants

Children to arrive by 9.15 a.m. at the main foyer. Children to wear appropriate clothing as with Creche or Cylch Children can bring a bottle Children will have a fruit snack during the sessions. Children will have an opportunity to visit class and join with some activities. Nursery Leader is Mrs Catrin Lee Nursery assistant is Ms Beth Aston Children are to be collected from main foyer at 11.15 a.m.

Cyfarfod i rieni newydd Meithrin (dechreuwyr Medi 2018) / Meeting for new Nursery parents (September 2018 Starters)05Jul2018

5:00 pm - 6:00 pm @ Babanod / Infants

Byddwn yn danfon llythyr i chi cyn y cyfarfod We will issue a letter before the meeting

Côr Blwyddyn 3 i 6 / Year 3 to 6 Choir09Jul2018

3:05 pm - 4:30 pm @ Iau /Juniors

Gwasanaeth Blwyddyn 2 / Year 2 Assembly11Jul2018

9:30 am - 10:00 am @ Babanod / Infants

Mae croeso i rieni a ffrindiau fynychu gwasanaeth olaf Blwyddyn 2 yn y Babanod. Parents and friends welcome to Year 2's last assembly at the Infants.

Gwasanaeth Mrs Parry Class Meithrin and Derbyn 1 Assembly13Jul2018

9:10 am - 9:30 am

Plant Derbyn 1 a Meithrin (plant Bore a phrynhawn) Derbyn 1 amd Nursery (Morning and afternoon children)

Mabolgampau Meithrin / Nursery Sports13Jul2018

9:40 am - 10:40 am @ Babanod / Infants

Plant Dosbarth Meihtrin (plant bore a phrynhawn) a'r Cylchoedd Nursery Class Children (morning and afternoon children) a'r Cylchoedd

Diwrnod Hŵyl Meithrin a'r Cylchoedd / Fun day for Nursery Class and Cylchoedd13Jul2018

10:40 am - 12:00 pm @ Babanod / Infants

Plant Mrs Parry a Mrs Lee (Meithrin bore a phrynhawn) i gyrraedd yr ysgol yn ôl yr arfer erbyn 9.00 y.b. ar gyfer y gwasanaeth. Mae croeso cynnes i rieni aros i'r gwasanaeth. Mae croeso i'ch plentyn Meithrin (bore a phrynhawn) i aros am y dydd cyfan. Gallwch gasglu am 2.50 y.p. Bydd angen pecyn bwyd ar y plant Meithrin prynhawn. Children from Mrs Parry and Mrs Lee's class (Nursery - morning and afternoon) to arrive as usual by 9.00 a.m. for the class assembly. Parents are welcome to attend the short service. Your Nursery child (Morning and afternoon) are welcome to stay in school for the whole day. You can collect your child at 2.50 y.p. If your child attends school in the afternoon they will need a packed lunch. Pob plentyn Newydd, Cylch Meithrin a Choed Derw i gyrraedd yr ysgol erbyn 9.40 y.b. ar gyfer y mabolgampau a'r Hŵyl Ddydd. Mae croeso cynnes i rieni ddod hefyd i'r gyngerdd a'r Hwyl Ddydd. All New, Cylch Meithrin and Choed Derw children to arrive by 9.40 y.b. for the Sports and Fun Day. Parents are welcome to attend. Amserlen Plant newydd a'r Cylchoedd / New Children and Cylchoedd Timetable 9.40 - 10.40 - Mabolgampau a Hwyl Ddydd / Sports and Fun day 10.40 - 11.40 - Cyngerdd Gwenda Owen / Concert 11.50 - Plant newydd a'r Cylchoedd i adael / End of activities for new children and Cylchoedd.

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>