Gwasgwch y linc isod i gofrestru ar lein / Press the link below to register on line

Cylchlythyron diweddaraf

 

Cyngor Eco / Eco Council

Pupil Login / Mewngofnodi Plentyn

Teacher Login / Mewngofnodi Staff

Chwiliwch o'r dudalen hon

Browse from this page

Pennaeth: Gary Anderson

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgol bentref, groesawgar yw yr ysgol, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgol hapus hon yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 178947

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

Cyngor Masnach Deg / Fairtrade Council

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Gŵyl Dewi Blwyddyn 1 - 6 yn ymdeithio o gwmpas y pentref / St David's Years 1-6 March around the village22Feb2019

9:15 am - 10:30 am

9.15 Ysgol / School Maes Road Station Road Afon Road.

Cyngerdd Gŵyl Dewi - Derbyn 2, Blwyddyn 1 a 2 i rieni / St David's Concert for Parents Derbyn 2, Year 1 and 222Feb2019

10:30 am - 11:15 am @ Capel Salem

Cyngerdd Gŵyl Dewi - Derbyn 2, Blwyddyn 1 a 2 . Croeso cynnes i rieni a gofalwyr Derbyn 2, Year 1 and 2 St David's Concert. Parents and guardians welcome.

Eisteddfod Ddwl Adran Iau (plant yn unig/ children only)22Feb2019

10:30 am - 12:00 pm @ Iau /Juniors

Bore o fwynhau a chystadlu. A morning of festive fun and competing

Prynhawn Coffi Gwyl Dewi Y Meithrin a Derbyn 1 / Nursery and Reception 1 St David's Coffee Afternoon22Feb2019

1:30 pm - 2:15 pm @ Neuadd yr Iau / Junior Hall

Hanner Tymor / Half Term25Feb2019

12:00 am - 01 mar, 1:00 am

Diwrnod Cenedlaethol y Llyfr / World Book Day07Mar2019

@ Ysgol Gymraeg Llangennech

Gwisgo fel cymeriad o lyfr / Dress as a character from a book

Cyfarfod Rhieni Newydd / New Parents Meeting19Mar2019

5:30 pm - 6:15 pm @ Adran Fabanod / Infant Department

Cyfarfod i rieni newydd disgyblion sydd yn cychwyn yr ysgol wedi gwyliau'r Pasg. A meeting for new parents with children starting school after the Easter holidays.

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>

 

CLICIWCH ISOD / CLICK BELOW

clwbhwylllangennech@gmail.com

Siarter Iaith (cliciwch isod)