CEFNOGAETH I'R TEULU / SUPPORT FOR FAMILIES

 

 Yn Ysgol Llangennech rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein disgyblion yn hapus, yn ddiogel ac yn cyrraedd eu llawn botensial.

O bryd i'w gilydd mae angen cymorth ychwanegol ar ddisgyblion i ddatblygu'n emosiynol er mwyn iddynt gael mynediad i addysg. Efallai eu bod yn cael trafferthion o fewn y teulu, gyda ffrindiau neu eu bod yn dioddef o gyflwr meddygol. Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn yn hapus a chysurus o fewn yr ysgol.

Ein Cydlynywyr Anghenion Dysgu Ychwanegol yw Mrs. Judith Bowen (Adran Iau) a Mrs. Eleri Anderson (Adran Fabanod). Os am gymorth neu air, cysylltwch â nhw yn syth os am sgwrs faterion yn ymwneud â'ch plentyn.

Gallwch gysylltu â Mrs. Bowen a Mrs Anderson ar 01554 820284. 

 

Fe welwch ddeunydd ar waelod y dudalen i'ch cynorthwyo.

 

At Llangennech Primary School we do our best to ensure all children are happy and settled, secure & fulfilling their potential.

However some children require additional emotional support in order to fully access their learning. They may be experiencing difficulties within the family or with friends, have a medical condition that impacts on their daily life or suffer anxiety in new or changing situations.

Please contact Mrs. Judith Bowen (Juniors) and Mrs. Eleri Anderson (Infants) are the School's Additional Learning Co-ordinators and work with parents, carers & teachers to identify these children and to organise time and activities to provide the necessary support to overcome these hurdles.

Should you wish to speak to Mrs. Bowen or Mrs. Anderson
please contact the school office on 01554 820284.

 

Please find below some useful resources to support you as a familiy

 

Tîm o Amgylch y Teulu yn Sir Gaerfyrddin  
 

O bryd i'w gilydd, mae pawb angen ychydig bach o gymorth ychwanegol i fyw bywydau hapus, iach a llwyddiannus. Mae'r Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) yn ffordd o ddod â phobl ynghyd sy'n gallu eich helpu chi a'ch teulu i wneud gwahaniaeth go iawn. Bydd y Tîm o Amgylch y Teulu yn gweithio gyda chi ac yn sicrhau eich bod chi'n cael y cymorth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch.

Nid Gwasanaeth Statudol yw'r Tîm o Amgylch y Teulu sy'n golygu na fyddwch chi'n gweithio gyda Gweithiwr Cymdeithasol. Does dim rhaid i chi weithio gyda'r Tîm o Amgylch y Teulu a gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg.

Gall y Tîm o Amgylch y Teulu ddarparu cymorth a chefnogaeth â phob math o faterion megis pryderon ynghylch yr ysgol ac addysg, ymddygiad, pryderon ynghylch iechyd, tai ac ati.

Team Around the FamilyFrom time to time, everyone needs a little extra help for happy, healthy and successful lives. Team Around the Family (TAF) is a way of bringing people together who can help you and your family really make a difference. TAF will work with you and make sure you get the help and support you need.

Team Around the Family is not a Statutory Service which means you will not be working with a Social Worker. You don’t have to work with TAF, and you can change your mind at any time.

Team Around the Family can provide help and support with all sorts of issues such as concerns about school and education, behaviour, concerns about health, housing, etc.